top of page

DONKEY- מקסיקנית מהירה .סניף הרצל 

בדרום תל אביב נפתח סניף שני . תוך כדי ההריסות התגלה קיר בריקים מיוחד במינו שרק הוסיף לעיצוב וחיבר את המסעדה לשורשים של תל אביב. בסניף הזה הצבעוניות התפרשה גם אל הרצפה, חריצים שנעשו בריצוף מולאו בפלטות עץ צבועות וכוסו בזכוכית. רשת הברזל מהסניף הראשון התפתחה והפכה למסילות ברזל צבועות שבהן נעים לוחות עץ - התפריט

bottom of page